ศาสตร์ ศิลป์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุมมองและผลงานจากแลป Biodigital – Beyond 4.0